Maak een afspraak
MijnJvG
Login voor jouw gegevens

Bestuur, toezicht en medezeggenschap

De patiënt staat centraal in een voortdurend veranderende omgeving.

Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Medisch Centrum Jan van Goyen is statutair (en feitelijk) gevestigd in Amsterdam, op de Jan van Goyenkade 1.

Bestuurder

De statutair bestuurder van MC Jan van Goyen is Stichting OLVG vertegenwoordigd door Raad van Bestuur van het OLVG.

De Raad van toezicht OLVG houdt ook toezicht op MC Jan van Goyen.

Directie

Het dagelijks bestuur van de organisatie wordt geleid door algemeen directeur H. Honders.

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) bestaat uit medewerkers die namens het personeel van MC Jan van Goyen overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. De rechten en plichten van de OR zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

De OR heeft bevoegdheden en verantwoordelijkheden die zijn beschreven in de Wet op de ondernemingsraden. Daarnaast kennen onder meer de Arbeidsomstandighedenwet en de Cao Ziekenhuizen bevoegdheden aan de OR toe. Er wordt namens de medewerkers overleg gevoerd met de bestuurder en directie over het algemene organisatiebelang en de belangen van de medewerkers in het bijzonder.

Meer weten? Neem hiervoor contact op met het OR-secretariaat via or@jvg.nl

Medische staf
Het bestuur vertegenwoordigt de leden van de medische staf.

Het doel van de gehele medische staf is om gezamenlijk en onder gemeenschappelijk verantwoordelijkheid te zorgen voor een verantwoorde medische behandeling van de patiënten. Alle leden komen 4 x per jaar bijeen vakgroep overstijgende zaken zoals; medische protocollen, kwaliteit- en veiligheid gerelateerde onderwerpen en overige zorginhoudelijke aangelegenheden te bespreken. Het bestuur vergadert maandelijks met de directie. Voor het evalueren van het professioneel functioneren van de medisch specialisten wordt gebruikgemaakt van de groeps-IFMS (collegiale evaluatie).

Bestuur van de medische staf
Het bestuur vertegenwoordigt de leden van de medische staf. Het stafbestuur vergadert maandelijks met de directie.

Leden van het bestuur zijn:

Voorzitter:
Dr. A. Vlug, internist-endocrinoloog

Leden:
Drs. W.P.R. Melman, orthopedisch chirurg (secretaris)
Dr. S.M.M. de Castro, chirurg (penningmeester)
Dr. H.S. van Monsjou, KNO-arts
Dr. J.M.G. Florisson, plastisch chirurg
Dr. C. Vlijmen, vaatchirurg
Dr. P. Tan, radioloog

Patiëntenraad
De gemeenschappelijke belangen van alle patiënten van MC Jan van Goyen worden behartigt door de patiëntenraad OLVG. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurders van onze organisatie.

De patiëntenraad oefent invloed uit op het beleid waarbij de volgende aspecten van groot belang zijn:

  • kwaliteit en veiligheid van zorg
  • bejegening en gelijkwaardigheid van de patiënt
  • empathie met de patiënt

Op deze manier probeert de raad het beleid en de cultuur van de instelling zodanig te beïnvloeden, dat de patiënt centraal staat in een voortdurend veranderende omgeving. De patiëntenraad ontleent zijn bestaansrecht en bevoegdheden aan de Wet Medezeggenschap Cliënten zorginstellingen 1996 (Wmcz).

De patiëntraad richt zich op het algemeen belang van patiënten en hun naasten. Individuele klachten van patiënten worden behandeld door de klachtenfunctionaris.

Zoek & Vind