Home | Patiëntinformatie | Kosten en verzekeringen

Kosten en verzekeringen

Afspraken en vergoedingen uit zorgverzekering

Medisch Centrum Jan van Goyen werkt samen met het OLVG en heeft met alle zorgverzekeraars afspraken. De vergoeding is al volgt geregeld:

Tot 2017

  • Declaraties van Zilveren Kruis/Achmea en alle onder Zilveren Kruis vallende merken zoals: FBTO, Interpolis, Avero/Achmea, Inshared en OZF gaan via het MC Jan van Goyen;
  • Declaraties van alle overige zorgverzekeraars worden via het OLVG gedeclareerd. De contractafspraken die het medisch centrum met deze verzekeraars heeft, maken deel uit van de afspraken tussen het OLVG en deze verzekeraars.

Vanaf 2017

  • Declaraties van alle zorgverzekeraars worden via het OLVG gedeclareerd.

Wat doet Medisch Centrum Jan van Goyen voor u?
Indien er bij uw zorgverzekeraar onduidelijkheid is over de contractafspraken, vergoedt Medisch Centrum Jan van Goyen de eventuele extra kosten die verzekeraars mogelijk in rekening brengen voor zorg die onderdeel is van het basispakket. De vergoeding van zorg uit het aanvullend pakket moet op aanvraag via uw verzekeraar. Het medisch centrum kan u daarbij helpen door bijvoorbeeld voor bepaalde behandelingen een machtiging aan te vragen. Het standaard eigen risico moet u zoals altijd zelf voldoen.

Zorgverzekering en doorverwijzing huisarts
MC Jan van Goyen heeft met alle zorgverzekeraars contracten. De meeste behandelingen die het Medisch Centrum Jan van Goyen uitvoert, worden door uw verzekeringsmaatschappij vergoed. Toch adviseren we u van te voren bij uw verzekeringsmaatschappij te informeren of een behandeling wordt vergoed. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van uw (huis)arts nodig.

De behandeling wordt gedeclareerd als DBC
De behandeling wordt als één geheel gedeclareerd in de vorm van een DBC (Diagnose Behandelcombinatie). Een DBC omvat alle zorg-activiteiten die het ziekenhuis en de medische specialist uitvoeren voor het vaststellen van de diagnose en de daarmee samenhangende behandeling. De DBC systematiek is een wettelijke financieringssystematiek die landelijk wordt toegepast sinds 2005. Als er meerdere operaties of langdurige controletrajecten plaatsvinden, zullen er meerdere DBC’s gedeclareerd worden. Voor elke DBC is een afzonderlijke prijs afgesproken met de verzekeraars.

DBC tarief
Elke DBC heeft een eigen (integraal) tarief dat bestaat uit het salaris van de specialist en de kosten van het ziekenhuis. Voor de behandelingen maken we prijsafspraken met de zorgverzekeraars, hierdoor kunnen onze prijzen verschillen van andere zorginstellingen.

Standaardprijs
De prijs van een DBC is een weergave van de gemiddelde kosten van het zorgtraject dat patiënten met dezelfde diagnose en behandeling hebben ondergaan. Er zijn patiënten die minder zorg nodig hebben dan gemiddeld, er zijn er ook die meer nodig hebben. Voor iedereen geldt dezelfde standaardprijs die voor die DBC staat. Het kan dus voorkomen dat je betaalt voor behandelingen of onderzoeken die bij jou niet gedaan zijn, maar die wel vallen binnen het behandeltraject zoals dat is vastgelegd in de DBC.

Passantentarieven
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat uw zorgverzekeraar geen afspraak (contract) heeft met Medisch Centrum Jan van Goyen. In dat geval bestaat de kans dat u (een deel van) de behandeling zelf moet betalen. Uw polisvoorwaarden zijn hierin leidend. De prijzen die MC Jan van Goyen hanteert, indien uw zorgverzekeraar geen afspraak heeft met ons, staan vermeld in de passantenprijslijst 2019 van het OLVG (waarvan MC Jan van Goyen onderdeel is). 

Toelichting op de factuur

Declaratiecode en zorgproductcode
Alle DBC’s leiden tot een bepaald zorgproduct. Het zorgproduct wordt op de factuur aangegeven met een 9-cijferige code. Op uw factuur ziet u naast de zorgproductcode ook nog een code van 6 cijfers: de declaratiecode.

Wettelijk eigen risico
De overheid stelt jaarlijks een wettelijk eigen risico vast. Zodra de eerste nota van het jaar bij de zorgverzekeraar binnenkomt, verhaalt de zorgverzekeraar een deel van de kosten op de patiënt. Als de nota lager is dan het vastgestelde bedrag, blijft een restant eigen risico over. Dit wordt verrekend zodra de volgende nota binnenkomt.

Wijziging vergoeding van spataderbehandelingen
Vanaf 1 januari 2012 is een verwijsbrief voor het eerste consult, inclusief vaatonderzoek (duplex), verplicht in verband met de vergoeding hiervan. Zonder verwijsbrief komen deze kosten voor uw eigen rekening.
Na het vaatonderzoek is bekend of het gaat om een medische of cosmetische behandeling. Gaat het om een cosmetische behandeling dan moet u de behandeling zelf betalen. Dit geldt ook voor de kousen. Gaat het om een medische behandeling, dan worden de kosten ingediend bij uw verzekeraar.

Meer informatie
Voor informatie over de systematiek, prijzen en andere zaken kunt u contact opnemen met de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Daarnaast kunt u terecht op de website van het ministerie van VWS. Heeft u vragen over de vergoeding van uw behandeling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Op de website www.dezorgnota.nl worden tevens veel van uw vragen beantwoord.

Voor overige vragen over uw factuur of betaling kunt u van maandag t/m vrijdag (van 09.00 tot 17.00 uur) contact opnemen met de afdeling debiteuren, telefoon (020)-3055808 of stuur een e-mail naar debiteuren@jvg.nl.

Niet-verzekerde basis zorg
Het Medisch Centrum Jan van Goyen biedt u naast verzekerde zorg ook medisch specialistische zorg die niet tot het basis verzekerde zorg pakket behoort. Check uw polisvoorwaarden bij uw verzekeraar om te bepalen of u voor een eventuele vergoeding in aanmerking komt.

Geen medische noodzaak?
Zorg zonder medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) wordt nooit vergoed uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. Deze zorg wordt geleverd door Esthetisch Centrum Jan van Goyen waar u de zorg ontvangt van onze eigen medisch specialisten. Voor deze zorg hanteren wij dezelfde kwaliteits- en veiligheidsstandaarden.

KEURMERK