Maak een afspraak
MijnJvG
Login voor jouw gegevens

Opvragen medisch dossier

Er kunnen verschillende redenen zijn voor het vragen om een kopie van of inzage in uw medisch dossier.

Opvragen medisch dossier

Opvragen kopie en/of inzage medisch dossier
Er kunnen verschillende redenen zijn voor het vragen om een kopie van of inzage in uw medisch dossier. Het originele dossier wordt echter nooit uitgeleend aan de patiënt of aan iemand anders. Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst heeft u wel recht op het opvragen van een kopie of het inzien van uw dossier.

Recht op inzage of kopie medisch dossier
Een medisch dossier is een beschrijving van de behandeling die iemand in het centrum heeft (gehad). Het dossier is eigendom van Medisch Centrum Jan van Goyen en de medisch specialisten die hier werkzaam zijn. Uw dossier is niet één map, maar bestaat vaak uit verschillende delen. Er bestaan aparte dossiers van alle opnamen in het centrum, een dossier per specialisme voor poliklinisch bezoek en een dossier van röntgenfoto’s. De gegevens worden opgeslagen en vertrouwelijk behandeld volgens de geldende regels beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De bewaartermijn voor medische gegevens is minimaal 20 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden.

U, uw behandelaar en andere hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw dossier inzien. Verder mag niemand dat, behalve als u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Natuurlijk heeft u zelf het recht om te zien wat er over u is vastgelegd. Het is echter mogelijk dat uw dossier ook informatie over anderen bevat, bijvoorbeeld familieleden. Als dit gevoelige persoonlijke informatie is, mogen de hulpverleners die informatie niet zomaar verstrekken. Ze moeten dan eerst toestemming vragen aan die andere persoon. Als ze geen toestemming krijgen, zullen ze de desbetreffende passages afplakken of uit het dossier halen. Een patiënt kan een ander machtigingen zijn dossier in te zien of een kopie op te vragen. De schriftelijke machtiging moet worden bijgesloten in de aanvraag. Iemand die als wettelijk vertegenwoordiger van een patiënt optreedt mag ook inzage in en een kopie van het dossier van de patiënt hebben. In dat geval wordt een bewijs van vertegenwoordiging gevraagd.

Hoe vraag ik een kopie aan?
U kunt een schriftelijk verzoek hiertoe indienen bij de doktersassistente van de betreffende afdeling van ons centrum. U maakt daarvoor gebruik van een aanvraagformulier. Deze kunt u ophalen bij de balie of downloaden.

Bij het afhalen moet u zich legitimeren met behulp van een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Als u een kopie van een dossier van iemand anders wilt hebben, moet u ook een bewijs van toestemming van de betreffende patiënt overleggen (een schriftelijke machtiging of een bewijs van vertegenwoordiging). U stuurt het formulier en eventueel een bewijs van toestemming van de patiënt, naar:

Medisch Centrum Jan van Goyen
T.a.v. de betreffende afdeling
Jan van Goyenkade 1
1075 HN  Amsterdam

Uiteraard mag u het ook afgeven of e-mailen naar info@jvg.nl.

U krijgt bericht wanneer u de kopie van het dossier kunt ophalen bij de balie van de betreffende afdeling. Bij het ophalen toont u uw legitimatiebewijs. Haalt iemand anders uw dossier op, dan moet deze persoon zichzelf legitimeren én uw legitimatie overleggen.

Over het algemeen krijgt u binnen 15 werkdagen een bericht om het dossier af te halen.

Wat zijn de kosten voor een kopie medisch dossier?
Een kopie van uw medisch dossier is de eerste keer gratis. Bij opnieuw aanvragen van een kopie brengen we wel kosten in rekening. Beelden van de afdeling Radiologie kunnen alleen op cd-rom worden geleverd. Ook hier geldt dat dit de eerste keer gratis is en bij een tweede aanvraag worden er wel kosten in rekening gebracht.

Aanvragen inzage in het medisch dossier
Inzage vraagt u rechtstreeks aan uw behandelaar. Als u het dossier van iemand anders in wilt zien, heeft u een bewijs van toestemming van de betreffende patiënt nodig. Bij een verzoek om inzage zal naar een geschikt moment worden gezocht om samen met u het dossier door te nemen. Ook kunt u iemand machtigen uw dossier namens u in te zien of namens u een afschrift te vragen. De aanvrager (partner, familielid of advocaat) moet dan een schriftelijke machtiging overleggen.

Aanvulling of vernietiging medisch dossier
Als u van mening bent dat uw medisch dossier op bepaalde punten onjuist of onvolledig is, kunt  u verzoeken om een verklaring met uw visie toe te laten voegen aan uw medisch dossier. U kunt tevens een verzoek indienen om (delen van) het dossier te laten vernietigen. Als daar geen (wettelijke en /of medische) bezwaren tegen bestaan, wordt uw verzoek ingewilligd. Voor de vernietigen van uw gegevens richt u een schriftelijk verzoek aan de manager algemene zaken met vermelding van naam, geboortedatum, BSN-nummer, adres en patiëntennummer. U ontvangt een bericht over de verdere wijze van afhandeling van uw verzoek.

Het medisch dossier van minderjarigen
Bij patiënten jonger dan 12 jaar hebben de ouders recht op inzage in het medisch dossier van hun kind, en recht op een kopie hiervan. Voor het  verstrekken van kopieën van de gegevens van kinderen van twaalf tot zestien jaar, is zowel de toestemming van het kind als die van de ouders nodig. Jongeren van zestien jaar en ouder zijn gerechtigd tot inzage en het verkrijgen van een kopie.

Het medisch dossier na overlijden
In beginsel geldt het beroepsgeheim van de arts ook na overlijden van de patiënt. Het recht op inzage is een hoogstpersoonlijk recht, dat ook na het overlijden beschermd wordt. Dit betekent dat nabestaanden geen inzage in het dossier kunnen krijgen, met uitzondering van:

  • Expliciete toestemming: wanneer de overledene bij leven toestemming heeft gegeven voor het inzien van het dossier na overlijden;
  • Veronderstelde toestemming: de arts mag inzage geven in de relevante medische gegevens wanneer hij de overtuiging heeft dat de overledene bij leven hiertoe geen bezwaar zou hebben gehad. Er kan alleen van veronderstelde toestemming worden uitgegaan als nabestaanden een (rechtmatig) belang bij inzage hebben.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de betreffende afdeling of een e-mail sturen naar info@jvg.nl.

Zoek & Vind